Algemene voorwaarden - DirectFoquest.com | de schapanalist en space management specialist

Schapanalist en
PROJECTEN &
WORKSHOPS
Zoeken
INTERIM
TRAINING
COACHING
ON THE JOB
CLIENT LOGIN
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Contact

Artikel 1: Definities

1.1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, DirectFoquest, zich jegens de andere partij, Opdrachtgever, verbindt interim (management-), advies- en/of onderzoeksopdrachten te (doen) verrichten.

1.2. Interim (management-)opdracht: de opdracht tot het tijdelijk vervullen van (leidinggevende) taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1.3. Adviesopdracht: opdracht tot het tijdelijk adviseren en bijstaan van Opdrachtgever inzake marketing en bedrijfskundige vraagstukken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1.4. Onderzoeksopdracht: opdracht tot het faciliteren of uitvoeren van een, door Opdrachtgever en DirectFoquest afgebakend onderzoek met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden..

1.5. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan DirectFoquest opdracht geeft tot het (doen) uitvoeren van interim (management-), advies- en/of onderzoeksopdrachten.

1.6. DirectFoquest, de persoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.1. heeft aanvaard, een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht of die de opdracht (doet) uitvoert(en).

1.7. Partijen: DirectFoquest en Opdrachtgever.

1.8. Plan van aanpak: de uitwerking of bijstelling van de opdracht, de planning van de uitvoering, de te bereiken resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

1.9. Contractperiode: de afhankelijk van de aanvaarding van het plan van aanpak overeengekomen duur van de opdracht.

1.10. Schade: alle directe en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade of direct/indirect verlies door derden, vervolgschaden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1. De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de aanbieding of de bevestiging van de overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden.

2.2. Alle inspanningen die ten behoeve van het werk door DirectFoquest moeten worden geleverd en welke niet zijn beschreven volgens artikel 4, lid 1 zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden. Deze worden apart in rekening gebracht.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door DirectFoquest leveren van interim (management-), advies en/of onderzoeksdiensten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.4. Een verwijzing door Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden heeft geen effect, tenzij Opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van DirectFoquest uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever en andere op documenten van Opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

2.5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met DirectFoquest, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.6. Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand voorafgaande aan de fysieke aanvang van de overeengekomen opdracht, door ondertekening door partijen van de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende ten minste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging genoemde verwachte duur is een raming die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werd beschouwd.

2.7. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is DirectFoquest gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.

2.8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DirectFoquest en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.9. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.11. Indien DirectFoquest niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DirectFoquest in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1. Offertes van DirectFoquest zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

3.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.3. De door DirectFoquest gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. DirectFoquest is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.5. Reis- en verblijfkosten en andere kosten met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden zijn niet in het honorarium begrepen en worden maandelijks in rekening gebracht op basis van de werkelijke kosten.

3.6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DirectFoquest daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DirectFoquest anders aangeeft.

3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht DirectFoquest niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. DirectFoquest is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DirectFoquest het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door anderen dan DirectFoquest.

4.2. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven (bijv. ziekte) houdt Directfoquest zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden door een derde te laten verrichten.

4.3. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door de DirectFoquest verricht. De DirectFoquest heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.

4.4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, middelen en werkruimte, waarvan DirectFoquest aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DirectFoquest worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DirectFoquest zijn verstrekt, heeft DirectFoquest het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5. In periodiek overleg waarbij steeds aanwezig of vertegenwoordigd zijn, Opdrachtgever en DirectFoquest, wordt periodiek gerapporteerd aan Opdrachtgever inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen. Bijzondere omstandigheden, zoals vakantie, voorbehouden.

4.6. DirectFoquest is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat DirectFoquest is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DirectFoquest de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.8. Opdrachtgever machtigt DirectFoquest om namens haar op te treden, voorzover dit logischerwijze past in de opdracht, zoals omschreven in de offerte.

4.9. Onverminderd hetgeen hierboven in lid 4.6. is vermeld worden alle opdrachten aan derden verstrekt uit hoofde van Opdrachtgever. Alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en verantwoording van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart DirectFoquest voor de in- en buiten rechte optredende gevolgen van de in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden.

Artikel 5: Contractduur; uitvoeringstermijn; verlenging en beëindiging van de opdracht

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever DirectFoquest derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

5.3. Indien de overeenkomst betrekking heeft op interim (management-)opdrachten, wordt na afloop van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

5.4. Opdrachtgever legt DirectFoquest geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.

5.5. Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden genoemde redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

5.6. leder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

6.1. Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen, indien een van hen van mening is dat opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd te worden en aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

6.2. Indien de overeenkomst betrekking heeft op interim (management-)opdrachten, zijn partijen gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.

6.3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft DirectFoquest vanwege het te veronderstellen ontstane bezettingsverlies recht op compensatie ter hoogte van 25% van de contractsom van de resterende opdrachtduur met een minimum van een volledige maand.

6.4. Opdrachtgever mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DirectFoquest zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal DirectFoquest de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

7.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DirectFoquest daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.5. In afwijking van lid 7.3. zal DirectFoquest geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

8.1. De vorderingen van DirectFoquest op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • na het sluiten van de overeenkomst aan DirectFoquest ter kennis gekomen omstandigheden geven DirectFoquest goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 • indien DirectFoquest de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.


8.2. In de genoemde gevallen is DirectFoquest bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van DirectFoquest schadevergoeding te vorderen.

8.3. De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddelijke ingang zodra:

 • het einde van de overeenkomstduur van de opdracht is bereikt;

 • beëindiging plaats vindt met wederzijds goedvinden;

 • ontbindng van de overeenkomst plaats vindt als bedoeld onder artikel 14 ‘Niet nakoming’;

 • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

 • de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

 • de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

 • conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij;

 • de natuurlijk persoon, in zijn rol als de vertegenwoordiger en eigenaar van DirectFoquest komt te overlijden.


Artikel 9: Vergoedingen specifiek bij interim (management-)opdrachten

9.1. DirectFoquest houdt voor de opdracht per maand een tijdverantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.

9.2. DirectFoquest brengt bij Opdrachtgever niet meer dan werkelijk aan de opdracht besteedde tijd in rekening.

9.3. DirectFoquest declareert maandelijks de door haar in die maand verrichte werkzaamheden. Betaling van het factuurbedrag dient - zonder recht op korting of verrekening - te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Declaraties zijn te allen tijde voorzien van een specificatie.

9.4. Bij aanvang van de opdracht wordt door DirectFoquest aan Opdrachtgever een voorschot in rekening gebracht ter grootte van de geschatte declaratie van één maand. Verrekening van dit voorschot vindt plaats met de slotdeclaratie.

9.5. De vergoedingen en reis- en verblijfkosten worden jaarlijks per 1 januari aangepast volgens de “Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens” van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). DirectFoquest stelt Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 10. Dit artikel is komen te vervallen

Artikel 11. Dit artikel is komen te vervallen


Artikel 12. Honorarium specifiek bij advies- en/of onderzoeksopdrachten

12.1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 7 van dit artikel.

12.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en exclusief reiskosten.

12.3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een variabel honorarium overeenkomen. Het variabel honorarium is exclusief BTW en exclusief reiskosten.

12.4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DirectFoquest, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het bijhouden van de tijdsbesteding is de verantwoordelijkheid van de DirectFoquest.

12.5. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

12.6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen de verschuldigde kosten, indien het totaal aangeboden of overeengekomen vast honorarium en/of ingeschatte variabel honorarium een bedrag van € 4000,-- overstijgt periodiek in rekening worden gebracht per (voorschot-) declaratie, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

12.7. Indien DirectFoquest met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is DirectFoquest niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. DirectFoquest mag prijsstijgingen doorberekenen, indien DirectFoquest kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

13.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door DirectFoquest aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

13.2. Bij gebreke van niet, niet tijdige of niet volledige betaling is Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf het tijdstip waarop de desbetreffende vordering opeisbaar is, een rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Tevens worden, bij ingebrekestelling per herinnering administratiekosten in rekening gebracht á € 25,-.

13.3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van DirectFoquest en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens DirectFoquest onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Niet nakoming

14.1. Ingeval de DirectFoquest zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de Opdrachtgever gerechtigd het (restant van het) honorarium niet dan wel niet volledig uit te betalen, alsmede de overeenkomst te ontbinden.

14.2. Ingeval de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de DirectFoquest gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van DirectFoquest op volledige schadevergoeding.

14.3. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die DirectFoquest maakt, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte voor wat betreft de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op maximaal 15% van het totale bedrag, conform de handelsgebruiken in het land van de Opdrachtgever.

14.4. Indien DirectFoquest aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door of vanwege DirectFoquest. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting” aangezien het bereiken van het beoogde resultaat naar aanleiding van het advies, onderzoek en/of de interim-dienst niet kan worden gegarandeerd.

15.2. DirectFoquest garandeert nimmer een resultaat bij opleiding en training, daar dat afhankelijk is van de individuele deelnemers.

15.3. DirectFoquest is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, waaronder begrepen vervolgschaden, - al dan niet geleden door personen of medewerkers van de Opdrachtgever en/of derden en zaken en belangen van Opdrachtgever en/of derden - ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door DirectFoquest. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van DirectFoquest.

15.4. DirectFoquest is niet aansprakelijk voor de conclusies die de Opdrachtgever of derden verbinden aan de adviezen, ondersteuning en projecten.

15.5. DirectFoquest zal ten opzichte van Opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze tekortkomingen vermeden hadden kunnen worden, wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen, die in de gegeven omstandigheden en opdracht in redelijkheid mochten worden verlangd.

15.6. De overeenkomsten betreffen alleen de kern van de prestatie, zoals deze in de aanbieding is gespecificeerd. Geen beroep kan gedaan worden op en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die bij DirectFoquest aanwezig is of aan buiten de overeenkomst verkregen schriftelijke en/-of mondelinge informatie.

15.7. Indien en voor zover er op DirectFoquest enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties (exclusief BTW), met dien verstande dat in geval van advies-, onderzoeks-, en/of interim (management-)opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste zes maanden voor beëindiging van de opdracht.

15.8. Indien de aansprakelijkheid toch de in lid 15.7 aangegeven grens overschrijdt, is de aansprakelijkheid van DirectFoquest - onverminderd het bepaalde in lid 15.5.- beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, blijft de aangegeven grens in lid 15.7. onverkort van kracht.

15.9. Opdrachtgever is gehouden om DirectFoquest te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

15.10. De Opdrachtgever verbindt zich DirectFoquest te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door DirectFoquest van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van DirectFoquest.

15.11. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van diensten, welke zijn ondergebracht op externe servers en worden aangeboden via domeinen en subdomeinen, behorende tot de domeinen www.directfoquest.com en/of www.is-inviting-you.com waar DirectFoquest gebruik van maakt, verklaart de Opdrachtgever kennis genomen te hebben van, en in te stemmen met de Disclaimers die op de websites zijn gepubliceerd, onder de aandacht worden gebracht en/of ter beschikking worden gesteld.

15.12. Onverminderd het bepaalde in lid 15.11 zullen voor bepalingen binnen de Disclaimers ondergeschikt blijven aan de Algemene Voorwaarden van DirectFoquest, voor zover sprake is van tegenstrijdigheid.

Artikel 16: Overmacht

16.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan DirectFoquest kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of sterftegeval en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

16.2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DirectFoquest opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DirectFoquest niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.3. Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.

16.4. Indien DirectFoquest bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur - zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 17: Geheimhouding

17.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na de beëindiging daarvan.

17.2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Artikel 18: Intellectuele eigendom

18.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 (geheimhouding) behoudt DirectFoquest zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege DirectFoquest zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod, in het plan van aanpak of de factuur zijn vermeld.

18.2. Alle door DirectFoquest verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DirectFoquest niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of ter kennisgeving aan derden.

18.3. DirectFoquest behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 19. Gebreken; klachttermijnen

19.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DirectFoquest.

19.2. Indien een klacht gegrond is, zal DirectFoquest de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

19.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DirectFoquest slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 (overmacht).


Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

20.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DirectFoquest partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

20.2. De rechter in de vestigingsplaats van DirectFoquest is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DirectFoquest het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

20.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in lid 20.2. zodra één der partijen dat stelt.

Artikel 21: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden


21.1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

21.2. DirectFoquest is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

21.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met DirectFoquest.

21.4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

21.5. De voorwaarden worden als bijlage van de offerte per e-mail en/of per post aan Opdrachtgever verstrekt en zijn tevens te vinden op de website van DirectFoquest.


 
 
KvK Amsterdam / Chamber of Commerce Amsterdam: 34361465  BTW / VAT ref.nr.: NL191376127B02
© Copyright DirectFoquest 2009 - 2022 -
Disclaimer
/ Algemene voorwaarden
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu